Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Άρθρο 1

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ» με έδρα την Αίγινα.

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση και προστασία των συμφερόντων των πολιτών και κατοίκων του Δήμου Αίγινας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Αναλυτικότερα το σωματείο επιδιώκει:
α) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη στον Δήμο Αίγινας.
β) την ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση του και την δραστηριοποίησή του για διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.
γ) την εκπροσώπησή του στους δημόσιους, δημοτικούς φορείς και στην δικαιοσύνη.
δ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου από τις παρεμβάσεις ιδιωτών, δημοτικών και δημοσίων φορέων.
ε) την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης.
στ) την επισήμανση των περιβαλλοντικών κινδύνων (παγκοσμίων και τοπικών) επιστημονική ενημέρωση για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και για τις μεθόδους αντιμετώπισής του.
ζ) τη κίνηση διαδικασιών για την δικαστική προστασία των πολιτών σε περίπτωση παραβίασης από δημοσίους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την
εναρμόνιση της πολιτικής και της δραστηριότητάς των, ώστε να αποφευχθεί η παραπέρα υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Άρθρο 3

Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την:
α) συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες οργανώσεις, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, εσωτερικού και εξωτερικού και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού.
β) την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων καθώς επίσης και την διενέργεια μελετών και ερευνών.
γ) την οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών με περιεχόμενο την ενημέρωση του πολίτη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, με ανακοινώσεις, διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και την οργάνωση κινητοποιήσεων.
δ) τη δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών με ειδικούς επιστήμονες με αντικείμενο εργασίας θέματα που απασχολούν τον πολίτη της Αίγινας.
ε) τη συμμετοχή σε ομοσπονδία που τυχόν θα δημιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
στ) τη δημιουργία τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, βιβλιοθήκης και την έκδοση τοπικής εφημερίδας.
ζ) τη δημιουργία νομικής ομάδας που θα ασχολείται με την μελέτη και προώθηση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Άρθρο 4

 

Μέλη

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και ομότιμα.
Α) Τακτικό μέλος γίνεται όποιος συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του σωματείου και συμπράττει στην υλοποίησή τους. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει για την εγγραφή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως (εξαιρούνται του όρου αυτού τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου). Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ. Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει για το θέμα αυτό στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών, για συγκεκριμένο λόγο, παρά τη θετική απόφαση του Δ.Σ..Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες έχουν δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του σωματείου.

Έχουν επίσης τις εξής υποχρεώσεις:
α) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου.
β) να καταβάλλουν τακτικά τις εισφορές και συνδρομές τους που ορίζονται από την Γ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του
δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
γ) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ..

Β) Ομότιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του σωματείου να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.. Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του η οποία εμπίπτει στη διαδικασία εγγραφής νέων μελών και πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του.
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων οργάνων του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., αφού πριν του γίνει έγγραφη σύσταση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής, ενώπιον της επόμενης τακτικής Γ.Σ., που αποφασίζει οριστικά με μυστική ψηφοφορία.
Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου, διαγράφεται με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
Η εισφορά για την εγγραφή θα είναι εικοσιπέντε (25) ευρώ και η ετήσια συνδρομή δεκαπέντε (15) ευρώ.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Άρθρο 5

Πόροι του συλλόγου είναι:
1) οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών.
2) οι συνδρομές και λοιπές εισπράξεις από την διάθεση εντύπων που εκδίδει το σωματείο και τυχόν διαφημίσεις.
3) οι εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις, χορηγίες και δωρεές.
4) οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6

 

Όργανα

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιοκαι η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7

 

Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών του σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2) Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, με έγγραφη πρόσκληση, που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

3) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδικαίως νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 1/6 των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή νέας έγγραφης πρόσκλησης.
4) Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), για έγκριση Λογοδοσίας και απολογισμού του Δ.Σ. καθώς επίσης και για προσωπικά ζητήματα.

Άρθρο 8

 

Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

1) Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Εκλέγει και παύει τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με την επιφύλαξη του άρθρου 16.
5) Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή και εγγραφή μελών.
6) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωματείου, και
7) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 9

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγεται για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, ο οποίος αυτοδικαίως εκλέγεται και πρόεδρος, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,  οπότε με ψηφοφορία εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων. Αν ο σύμβουλος που προαναφέρθηκε δεν συγκαλέσει το Δ.Σ.,  τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο επόμενος σε ψήφους σύμβουλος κ.ο.κ. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει με απόφασή του επιτροπές με ειδικές αρμοδιότητες που θα αναφέρονται ρητά στην απόφασή του. Σε κάθε επιτροπή υποχρεωτικά θα προοδεύει ένα μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 10

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα  θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε ψήφους αναπληρωματικό σύμβουλο. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. θέσει υποψηφιότητα για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, του Νομαρχιακού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Περιοχής, του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και κάθε συμβουλίου κάθε φορέα τοπικής  αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, του Δημάρχου Αίγινας, του Νομάρχη Πειραιώς, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, του προϊσταμένου της Κεντρικής Διοίκησης  (περιφερειακού Διευθυντή ή περιφερειάρχη) εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του από οποιαδήποτε θέση του στο Δ.Σ. του σωματείου και την θέση του καταλαμβάνει το επόμενο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος και ξαναγίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος κατανομή των αξιωμάτων. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. που υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.

  Άρθρο 11

 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1) Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο.

2) Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει δαπάνες.

3) Προσλαμβάνει βοηθητικό προσωπικό
4) Συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. και
5) Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Άρθρο 12

 

Καθήκοντα του Προέδρου

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και τους τρίτους.
2) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερησία διάταξη μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.
3) Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη.

4) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 13

 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απουσιάζοντα.

Άρθρο 14

 

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα

1) Εκτελεί όλη τη γραφική υπηρεσία
2) Τηρεί σε τάξη τα βιβλία και την σφραγίδα του σωματείου, τα αρχεία και την αλληλογραφία.

3) Συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ και του Δ.Σ.
4) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα του σωματείου.

Άρθρο 15

 

Καθήκοντα Ταμία

1) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων. Κάνει πληρωμές ή αναλήψεις με βάση αποφάσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
2) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα κάθε ποσό πάνω από διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 16

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου (που γίνεται από το Δ.Σ.). Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. . Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε. διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η  Γ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Αρχαιρεσίες – Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 17

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση χεριού τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις  εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της εκλέγεται χωριστά. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Δ.Σ. και πρέπει να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για προσφυγή κατά των αρχαιρεσιών ή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση (αν γίνει προσφυγή).

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά εντάξει, μετά από την αποδοχή τους ως μέλη του Συλλόγου. Τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου, μπορούν να  εκπροσωπήσουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. μέχρι ένα απόν μέλος με γραπτή τους δήλωση η οποία κατατίθεται στο Γεν. Γραμματέα του σωματείου πριν την  ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες ή οι προτάσεις για υποψηφιότητα υποβάλλονται ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης. Κώλυμα για υποβολή υποψηφιότητας ως μέλος του Δ.Σ υπάρχει.  όταν μέλος του σωματείου έχει την ιδιότητα του μέλους ή του υποψηφίου για μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, του Νομαρχιακού Συμβουλίου, των Συμβουλίων  Περιοχής, του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και κάθε συμβουλίου κάθε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, του Δημάρχου Αίγινας, του Νομάρχη Πειραιώς, του  Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, του προϊσταμένου της Κεντρικής Διοίκησης (περιφερειακού Διευθυντή ή περιφερειάρχη).

Άρθρο 19

Η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναρτάται στο χώρο της Γ.Σ. όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, με πλειοψηφικό σύστημα και οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα τριών σταυρών προτίμησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

 

Εκτός των απαραιτήτων βοηθητικών βιβλίων, το σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς τα εξής βιβλία:
1. Βιβλίο Μητρώου Μελών
2. Βιβλίο Ταμείου
3. Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
4. Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
6. Βιβλίο πεπραγμένων του συλλόγου για λόγους αρχειακούς.

Άρθρο 21

 

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική όπου στο κέντρο φέρει το έμβλημα Αίγινας (την χελώνα) και περιμετρικά την επωνυμία του σωματείου, το έτος ίδρυσης και τον αριθμό μητρώου της ένωσης.

Άρθρο 22

Για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., που παίρνεται με απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία  των 3/4 των παρόντων. Αν διαλυθεί το σωματείο η περιουσία του περιέρχεται σε φορέα κοινωνικής πρόνοιας της Αίγινας που θα αποφασίσει η Γ.Σ. Τέλος στο παρόν καταστατικό ρητά δηλώνεται η βούληση των ιδρυτικών μελών να παραμείνει το σωματείο εκτός οποιασδήποτε κομματικής θέσης ή εκμετάλλευσης.

Άρθρο 23

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τις σωματειακή νομοθεσία και τον αστικό κώδικα. Το κωδικοποιημένο αυτό καταστατικό αποτελείται είκοσι τρία (23) άρθρα και βασίστηκε στο ιδρυτικό καταστατικό του συλλόγου της 3ης Ιανουαρίου 2002, διαβάστηκε, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις του στην Γενική Συνέλευση της 8ης  Δεκεμβρίου του 2002, και θα ισχύει μόλις δημοσιευθεί στα βιβλία σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Αίγινα, 8 Δεκεμβρίου 2002

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress